Εταιρικές Εφαρμογές

Με εξειδίκευση στην ανάλυση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η Paraschou Info Systems αναπτύσσει έργα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης.

Η μηχανοργάνωση εστιάζει στην οργάνωση των επιχειρήσεων με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και αποσκοπεί στην παραγωγή έργου με μειωμένο κόστος. Η μηχανογράφηση προσδιορίζει την συλλογή και καταγραφή των δεδομένων, και στη συνέχεια μέσα από ένα σύνολο μεθόδων, την επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών.

Κύριες εταιρικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις είναι τα Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) και τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM).

Ανάλυση, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

 Η Paraschou Info Systems αναλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εταιρικών εφαρμογών, με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

Καθορισμός της δομής, των εργαλείων και των μεθόδων. Δημιουργία και ανάπτυξη βάσης δεδομένων. Δημιουργία και ανάπτυξη εντολών αυτόματου υπολογισμού. Σχεδιασμός και κατηγοριοποίηση της διεπαφής χρήσης. Σχεδιασμός δομής πλοήγησης και επεξεργασίας περιεχομένου. Σχεδιασμός εσωτερικού δικτύου εταιρικής εφαρμογής.

Ανάλυση

Προσδιορισμός του έργου, ανάλυση απαιτήσεων της ιστοσελίδας, επιλογή μεθόδου υλοποίησης και καθορισμός εργασιών.

Σχεδιασμός

Δημιουργία ιστοσελίδας από το μηδέν ή επιλογή πρότυπου, εισαγωγή κατάλληλων εργαλείων και κατηγοριοποίηση λειτουργιών σε ενότητες.

Ανάπτυξη

Καθορισμός της δομής και επιλογή των ενοτήτων της ιστοσελίδας, εισαγωγή του περιεχομένου και κατασκευή συνδέσμων.

Υποστήριξη Εταιρικής Εφαρμογής

Με το πέρας της διαδικασίας ανάπτυξης της εταιρικής εφαρμογής, η Paraschou Info Systems, αναλαμβάνει την τακτική υποστήριξή του, εκτελώντας τις παρακάτω ενέργειες, όπου αυτές χρειάζονται :

Αναβάθμιση βάσης δεδομένων. Ανανέωση εμφάνισης διεπαφής χρήσης. Εφαρμογή πρόσθετων λειτουργών. Δημιουργία νέων ενοτήτων περιεχομένου.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Από την ανάλυση μέχρι την παράδοση του έργου, παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών τόσο στον τομέα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των εταιρικών εφαρμογών, όσο και της δημιουργίας και επεξεργασίας του περιεχομένου τους.

Τεχνική Υποστήριξη

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημά, τροποποίηση αλλά και ενημέρωση των εταιρικών εφαρμογών, παρέχεται τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαδικτυακής εξυπηρέτησης ή προγραμματισμένης συνάντησης.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό που θα διαχειρίζεται το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης παρέχονται είτε με τη μορφή συνεδρίας, είτε μέσω οπτιακουστικού υλικού.